Struktur

PENGURUS PUSAT KAJIAN AGAMA DAN BUDAYA 

CENTER FOR THE STUDY OF RELIGION AND CULTURE

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

MASA BAKTI TAHUN 2019 - 2023

 

Pembina                                       : Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dewan Penasehat

Ketua                                            : Prof. Dr. Azyumardi Azra, M. A.

Sekretaris                                     : Dr. Chaider S. Bamualim, M.A.

Anggota                                        :  1.  Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA.

                                                       2.  Irfan Abubakar, MA.

                                                       3.  Yeni Ratna Yuningsih, S.Ag., M.A., Ph.D

Direktur                                         : Idris Hemay, M.Si.

Bendahara                                     : Efrida Yasni, SE., M.Ak., AK., CA.

Koordinator Divisi Riset dan         :  1. Dr. A.Bakir Ihsan, M.Si.

Kajian                                              2. Rita Pranawati, MA.

Koordinator Divisi Pelatihan         : Muchtadlirin, M.A.

dan Pengembangan

Koordinator Divisi Media              : Junaidi Simun, M.A.

dan Publikasi

Koordinator Divisi Advokasi          : Sholehudin, S.Ag., M.A.

dan Kebijakan

Koordinator Divisi Jurnal Kultur    : Ahmad Alfajri, MAIR.

​​​​​​​